Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Bir suç işleyip de hapse düşen birisi dese ki: “Ne yapayım kaderim buymuş.” Siz bu kişiye ne cevap verirseniz doğru olur? a) Haklısın, kaderinden kaçamazsın. b) Olacağı varmış, olmuş. Senin elinden bir şey gelmez. c) Kaderi suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsın. d) Akacak kan damarda durmazmış. 2) “Allah, hareket eden her canlı varlığı sudan yarattı. Onlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, bir kısmı iki ayağı üstünde yürür, bir kısmı da dört ayağı üstünde yürür… Allah ne dilerse onu yaratır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.”(Nur Suresi , 45) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen yasayı ifade eder? a) fiziksel yasalar   b) Fenni Yasa c) toplumsal yasalar d) biyolojik yasalara 3) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?…” (Fâtır Suresi, 44. ayet) Verilen Ayet evrendeki yasalardan hangisiyle ilgilidir? a) Biyolojik yasalar b) Toplumsal yasalar c) Fiziksel yasalar d) Kimyasal yasalar 4) Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ……………….……. denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? a) Ecel b) Ömür c) Rızık d) Tefekkür 5) Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna mallarınızı batıl, haram yollarla aranızda yemeyin. (Nisa suresi 29.ayet) verilen ayetler Allah’ın kainata koyduğu hangi yasa ile ilgilidir? a) Toplumsal b) Biyolojik c) Fenni d) Fiziksel 6) İnsan; rızkını kazanmak için , Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına çıkan imkanları değerlendirir, tercihlerde bulunur ve kendisine uygun işi seçer. Allah’ta yaptığı işin gereklerini yerine getiren kişiye rızkını verir. Bu metinde anlatılanlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez ? a) Rızık b) Emek c) Kader d) Ecel 7) Ayet el-Kürsi ile ilgili aşağıda verilen aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? a) Ayet el-Kürsi’de Allah’ın bazı isim ve sıfatları geçer. b) Ayet el-Kürsi, günlük hayatta ve ibadetler sırasında okunmalıdır. c) Ayet el-Kürsi, Bakara suresinde geçen birkaç ayetten oluşmaktadır. d) Ayet el-Kürsi’de Allah’ın kaderle ilgili bazı sıfatlarına değinilmiştir. 8) “Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın idaresini yürütendir." Ayet el-Kürsi'nin anlamında verilen bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? a) Hayy b) Tevhit c) İlim d) Kayyum 9) Aşağıdakilerden hangisi “cüz’i irade” ile ilgilidir? a) İnsanın sahip olduğu yetenekler b) İnsanın doğum tarihi c) İnsanın evlenme tarihi d) Depremlerin yeri ve zamanı 10) “Biz her şeyi bir ölçü ile yarattık.” Bu ayetteki ölçü kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? a) Ahenk b) Uyum c) Plan d) Tesadüf 11) “Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.” Bu ilkeyi kendine rehber edinen bir kişi aşağıdaki kavramlardan hangisine uygun bir hayat yaşamaktadır? a) Kaza b) Ecel c) Tevekkül d) İrade 12) “Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Dünyanın güneş etrafında dönmesi ile de mevsimler oluşur.” Verilen örnekte anlatılan yasa aşağıdakilerden hangisidir? a) fiziksel Yasalar   b) sosyolojik Yasalar c) biyolojik Yasalar   d) toplumsal Yasalar 13) “Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını, henüz onlar olmadan Allah’ın ezelde bilmesi ve takdir etmesidir.”verilen aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Tevekkül b) kader c) kaza   d) Cüz-i İrade 14) Ayete’l-Kürsi de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? a) Allah’tan başka ilah olmadığına b) Rabbin için ibadet et c) Allah'ın diri olduğuna d) O’nun izni olmadan şefaat edilemeyeceği 15) I-Allah’ın iradesidir II- Sınırsızdır III-Evrende var olan her şey bu iradeyle gerçekleşmektedir Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? a) Cüzi irade b) Külli irade c) Akıl d) İrade 16) Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde ne denir?  a) Tevekkül b) Tefekkür c) İstişare d) Cüzi irade 17) Allah'ın gerçekleşecek olan olayları belli bir ölçü , düzen ve uyum içerisinde takdir etmesidir. Burada hangi kavramın tanımına yer verilmiştir a) Kudret b) Kader c) Ahenk d) Kaza 18) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa ile ilgili değildir? a) Kendisine Tevrat adlı kutsal kitap indirilmiştir. b) Medyen halkına gönderilmiştir. c) Yardımcısı kardeşi Hz. Harun'dur. d) Kur'an'da tevhit mücadelesi anlatılmıştır. 19) Ayet el-Kürsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tevhit inancına vurgu yapılmıştır. b) Allah'ın yaratıklarına benzemediği ifade edilmiştir. c) Allah'ın kullarının geçmiş ve geleceklerini bildiği söylenmiştir. d) Evrende mükemmel bir düzen vardır. 20) Ayet el-Kürsi'de geçen, "varlığı daim olan, hayat sahibi olan ve diri olan" anlamlarına gelen Allah'ın ismi hangisidir? a) el-Hayy b) el-Kayyum c) el-Aliyy d) el-Alim 21) Ayet el-Kürsi'de geçen, "Allah kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir." Allah'ın hangi ismiyle ilgilidir? a) el-Kayyum b) el-Alim c) el-Azim d) el-Hayy

8. Sınıf 1. Ünite değerlendirme

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler