Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki evrelerden hangisinde sentromerler açılarak kardeş kromatitler birbirinden ayrılır? a) İnterfaz b) Profaz c) Metafaz d) Anafaz e) Telofaz 2) Aşağıdaki şekillerden hangisi 2n=6 kromozomlu bir hücrenin anafaz 2 evresine aittir? a) b) c) d) e) 3) İki bitki parçasının bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesi tekniğine ne ad verilir? a) Daldırma b) Aşılama c) Çelikle üreme d) Rejenerasyon e) Sporla üreme 4) Şekilde mitoza ait evreler karışık olarak verilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) I, II, IV ve III b) I, IV, III ve II c) II, IV,III ve I d) III, II, I ve IV e) IV, III, II ve I 5) Mitoz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangisi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? a) Sitoplazma miktarının farklı olması b) Hücre büyüklüklerinin farklı olması c) Organel sayılarının farklı olması d) Aktif genlerin farklı olması e) Genetik materyalin farklı olması 6) Canlılarda gerçekleşen mayoz hücre bölünmesinde genetik çeşitliliği artıran olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir? a) Mayoz I’de homolog kromozomların rastgele ayrılması – İnterfazda DNA’nın kendini eşlemesi b) Mayoz I’de kromozomlar arasında parça değişimi – Mayoz I’de homolog kromozomların rastgele ayrılması c) İnterfazda DNA’nın kendini eşlemesi - Mayoz I’de kromozomlar arasında parça değişimi d) Döllenmeye katılan gametlerin rastgele birleşmesi – Bölünme sırasında iğ ipliklerinin oluşması e) Mayoz I’de homolog kromozomların rastgele ayrılması – Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi 7) Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla çoğalma gözlenir? a) Uğur böceği b) Kertenkele c) Planarya d) Ahtapot e) Ağaç kurbağası 8) Karaciğer hücresindeki kromozom sayısı 22 olan bir canlının, mide hücresinin bölünmesine ait anafaz evresindeki kromozom sayısı kaçtır? a) 9 b) 10 c) 11 d) 22 e) 44 9) Üreticiler istenilen özelliğe sahip bir meyve ağacı üretiminde, tohumla üretim yerine çelikle üretimi tercih etmektedir.Tohumla üretimin ön basamağı olan mayoz bölünmede gerçekleşen hangi olay üreticiyi buna itmektedir? a) Mutasyonlar b) Sitokinez c) Döllenme d) Kromatitlerin birbirinden ayrılması e) Kromozomların şansa bağlı olarak kutuplara çekilmesi 10) Ökaryot bir hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşağıdaki olayların hangisine bakarak bölünmenin mayoz olduğunu anlarız? a) DNA eşlenmesi b) Kardeş kromatitlerin ayrılması c) Çekirdek zarının kaybolması d) İğ ipliklerinin oluşması e) Homolog kromozomların farklı kutuplara çekilmesi

MİTOZ, MAYOZ VE EŞEYSİZ ÜREME İLE İLGİLİ GAMESHOW TESTİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler