Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı arttıkça atom yarıçapı artar mı? a) evet b) hayır 2) p sayısı 11, iyon yükü 1 olan Na ; p sayısı 9, iyon yükü 1 olan F ; p sayısı 10, iyon yükü nötr olan Ne atomları verilmiştir. Bu atomlarla ilgili aşağıdakilarden hangisi doğrudur? a) izoelektroniklerdir. b) Kimyasal özellikleri aynıdır. c) Ne elementinin çekirdek yükü sıfırdır. 3) Aşağıdaki elementlerden hangileri soygazdır? a) proton sayısı 3 olan Li, proton sayısı 11 olan Na b) proton sayısı 2 olan He ,proton sayısı 4 olan Be c) proton sayısı 18 olan Ar,proton sayısı 11 olan Na d) proton sayısı 4 olan Be ,proton sayısı 3 olan Li e) proton sayısı 2 olan He ,proton sayısı 18 olan Ar 4) Periyodik çizelgede 3. periyot 5A grubunda bulunan bir elementin kütle numarası 31 ise çekirdeğinde kaç nötron vardır? a) 7 b) 16 c) 15 d) 17 5) Fosforun kütle numarası 31, nötron sayısı 16 olduğuna göre (PO4)-3 iyonunda toplam kaç elektron vardır? (Oksijenin atom numarası 8 ) a) 40 b) 45 c) 35 d) 50 6) Kütle numarası 40 ve iyon yükü +2 olan X iyonunda 18 elektron olduğuna göre aynı X elementinin 41X izotopunda kaç tane nötron vardır? a) 20 b) 21 c) 22 d) 23 e) 24 7) İlk 3 iyonlaşma enerjisi 168, 423 ve 650 K.cal/mol olarak verilen bir X elementinin grup numarasını bulabilir miyiz? a) Buluruz b) Bulamayız 8) Kütle numarası 19 ve iyon yükü +1 olan X ile kütle numarası 16 ve iyon yükü -2 olan Y izoelektronik iyonlar olduğuna göre hangisinin atom çapı daha küçüktür? a) Kütle numarası 19 ve iyon yükü +1 olan X b) Kütle numarası 16 ve iyon yükü -2 olan Y 9) Kütle numarası 19 ve iyon yükü +1 olan X ile iyon yükü -2 olan Y iyonu izoelektronik olduğuna göre Y nin proton sayısı kaçtır? a) 16 b) 18 c) 17 d) 15 10) Iyon yükü -1 olan X iyonunda 18 elektron ve 18 nötron olduğuna göre, X elementinin kütle numarası kaçtır? a) 17 b) 18 c) 34 d) 19 e) 35 f) 36

ATOM VE PERIYODIK SISTEM (Melike Biçici no:501 9\A)

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler