Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Ahiret hayatının aşamalarından hangisi kıyametten öncedir? a) Ba's b) Berzah c) Haşir d) Mizan e) Mahşer 2) hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış birinden beklenecek bir davranış ve tutum değildir? a) Topluma ve insanlığa yararlı işler yapmaya çalışır. b) Hesabını veremeyeceği işlerden uzak durur. c) Dünyayı ve dünya işlerini terk eder. d) Elinden geldiğince iyilik yapmaya çalışır. e) Kötülük yapmaktan ve suç işlemekten kaçınır. 3) Dua hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Dua, insan ile Yüce Allah (c.c.) arasında özel bir iletişim yoludur. b) Dua ibadettir. c) Ölenlerin ardından dua etmek dinî görevlerimiz arasındadır. d) Cenaze namazı, ölenin ardından yapılan bir tür duadır. e) Ölmüş kişilerin arkasından yapılacak duanın o kişiye bir yararı olmaz. 4) •Ölen kişinin yakınlarını teselli edici sözler söylemek, sabır dilemek, üzüntüsünü paylaşmak ve hafifletmeye çalışmaktır..tanımlanan dini kavram hangisidir? a) Tavsiye b) Tebliğ c) Vasiyet d) Taziye e) Tebyin 5) okuyacağım ayet ahiret hayatının hangi evresinden bahsetmektedir?. Dediler ki: “Eyvahlar bize, uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman olan Allah'ın vadettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş.” (Yâsîn suresi, 52. ayet.) a) Hesap b) Ba's c) Haşir d) Berzah e) Cennet 6) okuyacağım ayet ahiretle ilgili olarak hangi kavrama vurgu yapılmaktadır?." (Düşün) o günü ki; dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da (dirilttiklerimizi) hiçbirini geride bırakmaksızın bir araya getireceğiz." (Kehf suresi, 47. ayet.) a) Ba's b) Mizan c) Haşr d) Berzah e) Cennet 7) Ahiret hayatının aşamaları hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) Mîzan - haşr - cennet - amel defteri - kıyamet b) Haşr - cennet - amel defteri - mîzan - kıyamet c) Kıyamet - haşr - cennet - mîzan - amel defteri d) cennet - mîzan - amel defteri - kıyamet - haşr e) Kıyamet - haşr - amel defteri - mîzan - cennet 8) Kendisinden farklı olan düşünce, davranış ve kişilere karşı anlayışlı olmak, müsamaha göstermek anlamına gelen ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir? a) Sabır b) Hoşgörü c) Adalet d) Cesaret e) Tevazu 9) Cenaze namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Bu namaz, ölen Müslümanın arkasından yapılan bir dua niteliğindedir. b) Ayakta kılınan bir namazdır. c) Her rekatında üç tekbir bulunan iki rekâtlı bir namazdır. d) Rükû ve secdesi yoktur. e) Dinimize göre cenaze namazı kılmak, farz-ı kifayedir. 10) İnsanın var olma amacıyla ilgili soru, aşağıdakilerden hangisi oabilir? a) Niçin yaratıldım?  b) Ne zaman öleceğim?  c) Nerede yaşamalıyım?  d) Hangi mesleği yapmalıyım?  e) Sağlığımı nasıl korumalıyım? 11) İslam dinine göre ahiret inancıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? a) İnananları sorumluluktan kurtarır.  b) Ölümün kaçınılmazlığını hatırlatır.  c) İnsanı bilinçli davranmaya yönlendirir.  d) Yapılanların karşılıksız kalmayacağını bildirir.  e) Dünyanın geçici olduğu bilincini güçlendirir 12) Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın ölümünden sonra yapılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın ölümünden sonra yapılması gerekenlerden biri değildir?  a) Dua etmek  b) Ailesine taziyede bulunmak  c) Cenaze namazına katılmak  d) Güzel hatıralarını paylaşmak  e) Ahiretteki durumu hakkında yargıda bulunmak 13) okuyacağım ayetten hangi sonuca varılamaz?  “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya suresi, 35. ayet) a) Ölümün kaçınılmaz olduğuna  b) İnsanın ecelinin değişebileceğine  c) İnsan hayatının bir imtihan olduğuna  d) Bütün canlıların hayatının sona ereceğine e) Ölümden sonra dirilişin olacağına 14) Aşağıdakilerden hangisi varlığının amacını kavramış bir kişiden beklenmez? a) Görgülü olmak  b) Emanete riayet etmek  c) Dünyaya aşırı bağlanmak  d) Başkalarına yardımda bulunmak  e) İyilikte yardımlaşmak, kötülüğe karşı koymak 15) hangisi taziyede söylenecek temenni cümlelerinden biri değildir? a) Geçmiş olsun.  b) Başınız sağ olsun.  c) Allah rahmet eylesin.  d) Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz.  e) Allah geride kalanlara uzun ömür versin. 16) Cenaze namazı, ölen için dua yerine geçen bir ibadettir. Kılınışı diğer namazlardan farklıdır. Buna göre cenaze namazında hangisi yoktur. a) Abdest  b) Kıyam  c) Kıraat  d) Secde  e) Tekbir 17) okuyacağım ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? "O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk suresi, 2. ayet) a) Ölümün hakikat olduğu  b) Hayatın amacının ne olduğu  c) Allah’ın mutlak yaratıcı olduğu  d) Hayatın ne kadar değerli olduğu  e) Her insanın imtihanının farklı olduğu 18) Diriliş ile birlikte ahirette insanların toplanacakları yere” verilen ad hangisidir a) Mizan  b) Ba’s c) Cennet d) Sırat e) Mahşer

11. SINIF 1. ÜNİTE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler