Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) MÖ 6. yüzyılda felsefe sözcüğünü ilk kullanan filozof kimdir? a) Pythagoras b) Konfüçyüs c) Thales d) Kıbrıslı Zenon 2) MÖ 6. yüzyıl da hangisi felsefenin doğuşuna etki eden temalardan biri değildir? a) Merak b) Eleştiri c) Şüphe d) Önyargı 3) Yunan filozoflarını Çin, Hint, Pers ve Mısır gibi büyük uygarlıkların düşünürlerinden ayıran temel özellik nedir? a) Nesnel ve akla dayalı açıklama b) Mitosa dayalı açıklama c) İnanç temelli açıklama d) Sınırlı açıklama 4) Hangisi Felsefenin Antik Çağ Yunan uygarlıklarında doğmasının nedenlerinden değildir? a) Yönetim biçimi demokratik olması b) Refah düzeylerinin yüksek olması c) Günlük hayatın baskısı altında olması d) Kültürel etkileşimin olması 5) Tarihte bilinen ilk filozof kimdir? a) Pisagor b) Thales c) Sokrates d) Platon 6) ''Akışın kendisi, doğadaki zıtlıkların değişimi ile gerçekleşir.'' diyen birisi hangi akımı savunmuştur? a) Oluşçuluk b) Taoizm c) Rölativizm d) İdealizm 7) ''Akılda doğumdan önce gelen hiçbir şey yoktur, insanın algısı, algılayanın o anki durumuna göre değişir.'' diyen Protagaras kimi eleştirir? a) Sokrates b) Thales c) Herakleitos d) Parmenides 8) Platon'un idealar kuramı ile ilgili hangisi söylenemez? a) İdealar gerçek varlıktır b) İdealar sonludur c) Fenomenler yansımadır d) Fenomenler değişir 9) Aristoteles'e göre varlık hangi iki tözden oluşmuştur? a) Madde- Düşünce b) Madde- Form c) İdealar-Fenomenler d) Fail neden- Ereksel neden 10) Bir eylemin ve iyi ve kötü olmasının ölçütü Aristoteles' e göre aşağıdakilerden hangisidir? a) Orta yol b) Faydacı olma c) Sorumluluk d) Mutlu olma 11) Bir marangozun atlı araba yapabilmesi için 4 temel nedeni bir araya getirmesi gerekir. Hangisi Aristoteles'in 4 temel nedeninden değildir? a) Formel neden b) Fail neden c) Ereksel neden d) Deneysel neden 12) Antik dönemin sonuna doğru, felsefeyi temel alarak dini bir görüş oluşturmaya çalışan düşünce akımı hangisidir? a) Yeni Platonculuk b) Platonculuk c) Aristotelesçilik d) Stoa Felsefesi 13) Hangisi Orta Çağ Hristiyan felsefesi özelliklerinden biri değildir? a) Dini temellendirmek b) Tanrı merkezli felsefe c) Somut açıklama d) Soyut açıklama 14) Kilise babaları felsefesi olarak adlandırılan felsefe? a) Patristik felsefe b) Skolastik Felsefe c) Epikürosçuluk d) Stoa felsefesi 15) Orta Çağ düşüncesinde üniversitelerde eğitim verildiği için okul felsefesi olarak bilinen felsefe? a) Stoa Felsefesi b) Patristik felsefe c) Platon felsefesi d) Skolastik felsefe 16) Değişim ve hareket içindeki her varlığın ardında, bir ilk başlatıcı ve ilk neden olmalıdır. Tanrı kanıtlamalarından hangisidir? a) Ontolojik kanıt b) Kozmolojik kanıt c) Teleolojik kanıt d) Somut kanıt 17) Gazali bilgiye ulaşma yolunda akıl ve deney bilgileri ile ulaşmaz? Kullandığı yol nedir? a) Sezgi b) Fayda c) Duyu d) Rasyonel bilgi 18) Farabi'ye göre, mükemmel bir toplumun oluşması, insanların birbirleriyle yardımlaşmasına bağlıdır dediği toplum tanımı nedir? a) Erdemli şehir b) Eksik toplum c) Faydacı toplum d) Değişebilen devlet 19) İbn-i Sina'ya göre varlık hangi iki türden oluşmuştur? a) Zorunlu varlık ve somut varlık b) Zorunlu varlık ve mümkün varlık c) Mümkün varlık ve ideal varlık d) Maddi varlık ve düşünsel varlık 20) Hangisi İslam felsefesinin özelliklerinden değildir? a) Farklı kültürlerin kaynaşması ile oluşmuştur b) Aristoteles ve Platon felsefelerini uzlaştırmaya çalışmıştır c) Çeviri faaliyetleri yapmıştır d) İslam coğrafyasında ortaya çıkan baskıcı bir felsefedir

11. sınıf 1. ve 2. ünite Felsefe

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler