Створюйте кращі уроки швидше
Літопис - Історико-літературний твір, у якому оповідь ведеться в хронологічному порядку., Новела - Невеликий за обсягом твір про незвичайну подію; для нього характерні психологізм, динамізм, несподівана розв’язка, мінімум персонажів, уривчастий синтаксис., Повість - Середній епічний жанр, у якому розкривається доля героїв у зв’язку з дійсністю., Роман - Великий епічний жанр, в основі якого – зображення приватного життя людини у нерозривному зв’язку із суспільним розвитком., Кіноповість - Жанр кіно, що поєднує в собі елементи екранного твору (діалогічність, монтажна композиція, розширені ремарки) і белетристичної повісті (оповідне начало, психологізм, авторський коментар, ліричні відступи)., Усмішка - Різновид фейлетону та гуморески; особливості: поєднання побутових замальовок із авторськими відступами, лаконізм, дотепність., Гумореска - Невеликий твір із комічним сюжетом (сміх постає у вигляді доброзичливої, емоційно забарвленої критики)., Драма - П’єса з гострим конфліктом соціального чи побутового характеру, що розвивається в постійній напрузі., Комедія - Драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири розвінчуються негативні суспільні, побутові явища., Трагікомедія - Драматичний твір, якому характерні риси трагедії та комедії; в основі – трагікомічне світосприйняття драматурга., Драма-феєрія - Твір фантастично-казкового змісту, сценічна дія якого супроводжується використанням сценічних ефектів, трюків., Пісня - Словесно-музичний твір, призначений для співу., Дума - Ліро-епічний твір УНТ про історичні чи соціально-побутові події. Ознаки: складається з трьох частин (зачину, основної частини, закінчення («славословія»)); має ретардацї (уповільнення), дієслівні римування; у давнину їх виконували речитативом, під музичний супровід кобзи / ліри / бандури., Балада - Ліро-епічний твір УНТ на родинно-побутову, соціально-побутову тематику. Ознаки: віршована форма; змалювання виняткових подій; динамізм; трагічна розв’язка; використання елементів фантастики, метаморфоз (перетворення), символів, гіпербол, тавтологій, постійних епітетів., Ліричний вірш - Ритмізована емоційна мова, яка, на відміну від прози, має певні закономірності інтонаційного звучання (графічно виокремлені рядки, паузи)., Байка - Ліро-епічний твір алегоричного, повчального змісту. Ознаки: невеликий обсяг; алегоричність персонажів; прихований зміст (інакомовність); повчальний характер; висміювання недоліків людини та вад суспільства; наявність моралі; відкрита присутність автора; наявність дотепних і влучних висловів., Поема - Невеликий віршований твір, у якому порушуються питання минулого, теперішнього, майбутнього, піднімаються морально-етичні, філософські проблеми, поєднуються ліричні, епічні, драматичні елементи., Роман у віршах - Роман, побудований у формі віршів; складний за побудовою, великий за розміром епічний твір, у якому широко охоплені життєві події певної епохи, змальовані персонажі, подані в розвитку, описано кілька сюжетних ліній., Сонет - Ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямбу., Медитація - Жанр ліричної поезії, у якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзис­тенціального характеру., Романс - Музично-поетичний твір, який виконується сольно у супроводі музичного інструмента., Реквієм - Твір, який генетично пов’язаний із заупокійною месою., Елегія - Один із жанрів лірики медитативного, меланхолійного, часом журливого змісту., Заповіт - Програмний вірш у формі послання.,

Визначення літературних жанрів (теорія літератури)

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Список переможців

Подібні вправи від Спільноти

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи