1) Хто підписав документ, уривок з якого наведено: «Наказ “Сокола-Батька”. Члени всіх філій “Сокола-Батька” як “Січей”, так і “Соколів” мають стати тепер членами “Українських Січових Стрільців”… У стрілецьких справах усі тепер підпадають під наказ “Української Бойової Управи”…»?  a) Іван Франко b) Іван Боберський c) Євген Петрушевич d) Андрій Шептицький 2) Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. була a) вугільна b) металургійна c) нафтовидобувна d) хімічна 3) Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?  a) депортація b) репатріація c) еміграція d) евакуація 4) Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку XX ст. за реформування виборчої системи Австро-Угорщини призвела до a) ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади. b) виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті. c) скасування виборчих прав українського населення Галичини. d) запровадження загального виборчого права для чоловіків 5) Яка соціальна верства була домінуючою в структурі західноукраїнського суспільства наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.? a) підприємці b) селянство c) пролетаріат d) інтелігенція 6) Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях a) трудової еміграції b) кооперативного руху c) промислового перевороту d) монополізації виробництва. 7) На початку ХХ ст. митрополитом Української греко-католицької церкви став a) Іван Боберський b) Кирило Трильовський c) Андрій Шептицький d) Євген Петрушевич 8) Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на a) Галичині b) Буковині c) Закарпатті d) Волині 9) Одним із результатів боротьби українського національного руху на західноукраїнських землях на початку XX ст. було a) об’єднання Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край b) відкриття у Львові окремого українського університету c) започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах d) впровадження загального виборчого права для чоловіків 10) На українських землях, що входили до складу Австро-Угорщини, новою формою соціального протесту на селі на початку ХХ ст. були a) голодування b) втечі c) повстання d) страйки 11) У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося a) впровадження загального виборчого права для чоловіків b) започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах c) відкриття у Львові окремого українського університету d) об’єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край 12) Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «… поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»? a) Кирило Трильовський b) Іван Боберський c) Євген Петрушевич d) Дмитро Донцов 13) Укажіть назви українських історико-географічних регіонів, які на початку ХХ ст. входили до складу Австро-Угорської імперії a) Буковина b) Волинь c) Таврія d) Східна Галичина e) Поділля f) Закарпаття 14) Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що в другій половині XIX – на початку XX ст. став одним із центрів нафтодобування в Європі? a) 4 b) 2 c) 1 d) 3 15) Яка течія в українському русі в Східній Галичині стала домінуючою наприкінці ХІХ — на початку XX ст.? a) радикальна b) старорусинська c) народовська d) москвофільська 16) Які західноукраїнські землі вважалися українським Пʼємонтом? a) Буковина b) Закарпаття c) Галичина d) Волинь

Становище західноукраїнських земель на початку ХХ століття

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?