He is clever., She is pretty., We are frinds., I am a pupil., He is funny., It is nice., He is a doctor., She is a vet.,

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?