1) I ___ ride a bike. a) Can b) Can't 2) I_______fly a kite. a) Can b) Can't 3) I ___ jump rope. a) Can b) Can't 4) I ___ swim. a) Can b) Can't 5) I ___sing. a) Can b) Can't 6) I ___ play soccer. a) Can b) Can't 7) I ___ play guitar. a) Can b) Can't 8) I ___ draw. a) Can b) Can't 9) I ___ run. a) Can b) Can't 10) I ___ climb a tree. a) Can b) Can't

Bảng xếp hạng

Giao diện

Tùy chọn

Chuyển đổi mẫu

Bạn có muốn khôi phục tự động lưu: không?