What's the ____? I don't ____ very well. What's ____? I feel ____. I've got a ____. Put some ____ on it. I did. Why ____ you take a ____? I did. I think you ____ see the doctor. Yes, you're ____. Yes, that's a good ____.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?