1) subd__ a) ue b) ow c) u 2) gl__ a) u b) ue c) oe 3) gl__ a) ue b) o c) ow 4) d__ a) ow b) ew c) u 5) shad__ a) o b) ow c) ue 6) scr__ a) ew b) u c) oe 7) r__ a) o b) ow c) ue 8) dr__ a) ew b) u c) ow 9) yell__ a) o b) ew c) ow 10) sl__ a) oo b) ow c) ue

4.13 Vowel Teams at the End: Long O, Long U

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?