Създаване на по-добри уроци по-бързо
Kako se zovu brojevi koje množimo?[Faktori] Množenje je [uzastupno zbrajanje istog broja.] . Kako nazivamo rezultat dijeljenja? [Količnik] Što je dijeljenje? [Dijeljenje je uzastupno oduzimanje istog broja.] . Kako nazivamo rezultat množenja? [Umnožak] . Djeljenik je[broj koji se dijeli.] Djelitelj je [broj kojim dijelimo.] ..

Teorija - množenje i dijeljenje

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо