Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 2) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 3) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 4) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50 仙 5) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20仙 d) 50 仙 6) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50仙 7) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10仙 c) 20仙 d) 50仙 8) 这是多少令吉? a) RM 2 b) RM 5 c) RM 20 d) RM 50 9) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 10 c) RM 20 d) RM 50 10) 这是多少令吉? a) RM 10 b) RM 20 c) RM 50 d) RM100 11) 加一加,总共多少令吉? a) RM 3 b) RM 16 c) RM 25 d) RM 26 12) 总共多少钱? a) RM 1.20 b) RM 11.20 c) RM 10.20 d) RM 15.20 13) 总共多少钱? a) RM10.50 b) RM 100.50 c) RM 1.20 d) RM 1.50 14) 总共多少令吉? a) 二十令吉 b) 三十令吉 c) 三令吉 d) 四十令吉 15) 总共多少令吉? a) RM 167 b) RM 181 c) RM 175 d) RM 190

2年级数学 钱币

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо