Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Which word is correct? a) craft b) kraft 2) Which word is correct? a) kiss b) ciss 3) Which word is correct? a) cast b) kast 4) Which word is correct? a) kip b) cip 5) Which word is correct? a) cilp b) kilp 6) Which word is correct? a) craft b) kraft 7) Which word is correct? a) kid b) cid 8) Which word is correct? a) cost b) kost

C/k WHich word is Correct?

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо