Създаване на по-добри уроци по-бързо
AFFIRMATIVE - subject + have(present)+past participle (3rd form), NEGATIVE - subject + have(present)+NOT+ past participle (3rd form), INTERROGATIVE - have(present)+subject + past participle(3rd form),

Present Perfect

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо