1) b__ -tray a) e b) ee c) y 2) be - tw__n a) e b) ee c) y 3) r__ - new a) e b) ee c) y 4) r__ - main a) e b) ee c) y 5) pr__ - ceed a) o b) oa c) oo d) oe e) ow 6) re - m__n a) a b) ay c) ai 7) be - tr__ a) a b) ay c) ai 8) pro - c__d a) e b) ee 9) fif - t__n a) e b) ee 10) ap - pr__ch a) o b) oa c) ow 11) r__ - pair a) e b) ee c) y 12) re - p__r a) ai b) ay c) a 13) w__k - end a) e b) ee 14) b__ - hind a) e b) ee 15) cr__-zy a) ay b) a c) ai

4.14 Do you use an open vowel or vowel team?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?