a, b, c, d, e, f, h, g, i, j, k, l, m, n, o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z, sh, ch, th, wh, ck ,

Robot Beginning Sounds

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?