Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) За Таня се _____ странни истории. a) приказваха b) отказваха c) предсказваха 2) Ужасно много се ______ от лъва. a) заплаших b) изплаших c) наплаших 3) Щях да се ______ в реката. a) удавя b) отдавя c) издавя 4) Песента беше ______ брилянтно от певицата. a) изпята b) надпята c) разпята 5) Влакът ________ от перона на гарата. a) отпътува b) запътува c) препътува 6) Днес ме _______ по математика. a) изпитаха b) разпитаха c) допитаха 7) По Човекът и обществото си направихме ______ на изучените уроци. a) преговор b) отговор c) изговор

Допълни изречението с дума образувана с правилната представка - 4.клас

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо