1) s__d a) ay b) ee c) ow 2) excl___m a) ay b) ai c) a 3) g___t a) o b) oe c) oa 4) cl___k a) oa b) o c) oe 5) sh___t a) oa b) ee c) uw 6) restr___nt a) a b) ay c) ai 7) l___n a) oa b) ow c) o 8) m___ntain a) a b) ee c) ai 9) afr___d a) ai b) a c) ay 10) qu___n a) ey b) ee c) ai 11) sp__ a) i b) y c) ee 12) fr___ a) ee b) ow c) ai 13) appl___ a) ee b) y c) ay 14) suppl___ a) i b) y c) ay

Barton 4.14 Vowel Teams in the Middle quiz

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?