Създаване на по-добри уроци по-бързо
We ____ breakfast when we ____ the avalanche. We ____ a shelter when we ____ some unusual plants. When we ____ outside we ____ the bear. The weather suddenly ____ when we ____ the stars.

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо