Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Would you like ... tea? a) some b) any c) many d) a few 2) There isn't ... milk at home. a) any b) many c) a few d) a lot 3) I have got ... friends. a) a lot of b) many c) much d) any 4) He hasn't got ... money. a) much b) a lot c) many d) a few 5) You eat ... food! a) a lot of b) a lot c) much d) any 6) There are ... books on the desk. a) a few b) any c) many 7) I haven’t got ... friends. a) much b) some c) many 8) Is there ... milk in the fridge? a) some b) many c) any 9) Is there ... homework for tomorrow? a) some b) a few c) much 10) He’s got ... money! a) much b) many c) a lot of

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо