1) A a) a b) c c) f d) q 2) B a) x b) b c) o d) t 3) C a) q b) r c) c d) x 4) D a) d b) z c) f d) e 5) E a) n b) p c) v d) e 6) F a) j b) f c) x d) w 7) G a) s b) k c) g d) u 8) H a) h b) c c) v d) k 9) I a) i b) k c) q d) r 10) J a) x b) j c) f d) m 11) K a) l b) y c) k d) n 12) L a) l b) g c) d d) b 13) M a) d b) m c) y d) p 14) N a) n b) e c) h d) s 15) O a) o b) q c) w d) j 16) P a) s b) y c) p d) g 17) Q a) m b) q c) a d) k 18) R a) r b) l c) x d) v 19) S a) y b) x c) t d) s 20) T a) t b) g c) c d) e 21) U a) x b) y c) u d) v 22) V a) q b) n c) v d) u 23) W a) c b) b c) i d) w 24) X a) x b) w c) y d) d 25) Y a) i b) f c) y d) c 26) Z a) d b) z c) r d) h

Academy Stars 1. Unit 1. ABC small & capital letters

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?