Създаване на по-добри уроци по-бързо
True: Herman is young, Zach is 9 years old, Zach and Harman have the same hobby, They play chess together., Herman gave a new chess set to Zach, False: Herman is old., Zach is 11 years old, Zach and Harman have a different hobby , They play sports together., Herman gave an old chess set to Zach,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо