1) ____ a t a) c b) t c) m 2) ____ o g a) g b) d c) l 3) ___ a n a) t b) r c) f 4) ___ i n a) r b) t c) f 5) ___ u n a) m b) s c) r 6) ___ a t a) h b) m c) d 7) ___ a t a) s b) f c) b 8) ___ a n a) c b) s c) b 9) ___ a p a) m b) t c) l 10) ___ a d a) s b) r c) e 11) ___ o p a) m b) r c) n 12) ___ o p a) j b) p c) t 13) ___ a m a) h b) f c) s 14) ___ o x a) b b) f c) y 15) ___ a n a) l b) w c) v 16) __ o g a) l b) p c) r 17) ___ a p a) m b) n c) t 18) ___ u s a) b b) k c) l 19) ___ o t a) h b) n c) r 20) ___ o t a) p b) b c) d 21) ___ o l l a) d b) t c) b 22) ___ o t a) d b) g c) h 23) ___ o p a) c b) s c) g 24) ___ i g a) d b) g c) b 25) ___ i p a) h b) l c) t 26) ___ a t a) n b) m c) r 27) ___ a t a) r b) c c) t 28) ___ a m a) j b) t c) g

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?