Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Koja je riječ točno napisana? a) vidjeo b) vidio 2) Koja je riječ točno napisana? a) zvjezda b) zvijezda 3) Koja je riječ točno napisana? a) korijenćič b) korjenćić c) korjenčić 4) Koja je riječ točno napisana? a) bijelina b) bjelina 5) Koja je riječ točno napisana? a) svijet b) svjet 6) Koja je riječ točno napisana? a) rijeć b) rječ c) riječ 7) Koja je riječ točno napisana? a) živio b) živjeo 8) Koja je riječ točno napisana? a) vremenski b) vrjemenski c) vrijemenski 9) Koja je riječ točno napisana? a) svječa b) svijeća c) svjeća 10) Koja je riječ točno napisana? a) dijevojčica b) djevojčica 11) Koja je riječ točno napisana? a) lijepota b) ljepota 12) Koja je riječ točno napisana? a) djetešce b) dijetešce 13) Koja je riječ točno napisana? a) dječaćić b) dječačić c) diječačić 14) Koja je riječ točno napisana? a) cvjetić b) cvijetić

Riječi sa ije/je/e/i

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо