1) Кои икономически дейности са включени в националното стопанство? a) производство на стоки b) създаване на услуги c) добив и обработване на суровини d) всички изброени 2) Кое твърдение за националното стопанство на България НЕ е вярно? a) Енергетиката и химическата промишленост са зависими от вноса на суровини и метали b) Собствеността на стопанството е изцяло държавна c) След 1990г. настъпват качествени промени в структурата на националното стопанство d) През 1997г. е въведен паричен съвет 3) Коя от особеностите НЕ се отнася за стопанството на България? a) Развива се като част от световното стопанство в условията на пазарна икономика b) водещ е делът на първичния сектор c) развива се при равнопоставеност на различните видове собственост d) основни дейности са производство, консумация и обмяна e) движещи сили са инвестициите f) има териториално-секторна икономическа система 4) От природните фактори за формиране на съвременната структура на националното стопанство с най-голямо значение е........ a) комплексното им влияние b) прякото им влияние върху първичния сектор c) значението им за развитие на туризма d) природноресурсния потенциал 5) Кой фактор за развитие на стопанството разпознавате в текста?- "Днес в динамичното информационно общество най-важна е способността на хората да учат през целия си живот, да усвояват нови умения, за да работят с нови устройства и софтуерни продукти." a) демографски фактор b) екологичен фактор c) научно-технически фактор d) държавна политика 6) Коя двойка отрасли е част от първичния сектор? a) енергетика и металургия b) риболов и дърводобив c) търговия и образование d) земеделие и туризъм e) строителство и килимарство f) машиностроене и химическа промишленост 7) В коя група отрасли са включени само отрасли от вторичния сектор? a) производство на електроника и вино b) транспорт и туризъм c) добив на полезни изкопаеми и солодобив d) земеделие и дърводобив e) хранително-вкусова промишленост и дърводобив f) строителство и банково дело 8) Териториалната структура на кой отрасъл отрасъл е изобразен на картосхемата? a) черна металургия b) цветна металургия c) машиностроене d) химическа промишленост 9) За кой сектор на стопанството се отнася характеристиката?- " Част от отраслите в сектора обслужват производството и населението, а друга- само населението. Добавената дейност в сектора е най-висока и затова делът на заетите е най-голям." a) първичен b) вторичен c) третичен d) лека промишленост e) енергетика f) здравеопазване 10) Паричната стойност на всички стоки и услуги, произведени в рамките на националната икономика за една година, се нарича: a) индекс на човешко развитие b) брутна добавена стойност c) брутен национален продукт d) брутен вътрешен продукт

Обща характеристика и структура на стопанство на България.

от

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?