1) За кой подотрасъл на животновъдството се отнася характеристиката?- "Традиционен подотрасъл на животновъдството. Зависи от наличието на пасища и ливади, което определя сезонния му характер. Разпространени породи са черноглава плевенска, тракийска тънкорунна и др." 2) Кой от отраслите на растениевъдството има водещо място в обема на растениевъдната продукция? 3) Характеристиките на кой подотрасъл на леката промишленост разпознавате в текста?- "Отрасълът е естествено продължение на текстилното производство. В страната работят над 300 предприятия, които са повсеместно разпространени. В тази промишленост са най-значителните чуждестранни инвестиции в отрасъла." 4) Коя земеделска култура е характерна за Карловската и Казанлъшката котловина? 5) Коя особеност отличава енергетиката от всички останали отрасли? 6) Кой продукт на металургията е съществена част от износа на България? 7) В кой български град е застъпено производството на калцирана сода? 8) В София, Разград, Троян и Дупница се произвеждат.......... 9) Килимарството е подотрасъл на ..................... 10) Кой вид транспорт превозва само стоки и е независим от климатичните условия?

Сектори на националното стопанство

от

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?