saw - see, ate - eat, came - come, went - go, drank - drink, bought - buy, took - take, left - leave, brought - bring, sold - sell,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?