1) Kdy vzniká Velkomoravská říše? a) v 5. století n. l. b) v 4. století n. l. c) v 11. století n. l. d) v 9. století n. l. e) v 8. století n. l. f) v 10. století n. l. 2) Prvním vládcem Velkomoravské říše byl: a) Sámo b) Mojmír I. c) Svatopluk I. d) Rastislav e) Mojmír II. f) Jan Hus 3) Za kterého panovníka se stala VM mocnou říší? a) za Mojmíra I. b) za Mojmíra II. c) Za Rastislava d) Za Svatopluka I. 4) Který náboženstvím bylo pohanství vytlačováno? a) budhismem b) hinduismem c) židovským náboženstvím d) křesťanstvím e) islámem 5) Čím se vyznačuje křesťanské náboženství? a) Víra v jednoho boha. b) Víra v mnoho bohů. c) Úctou k zemi, přírodě a živlům. d) Vyzývá k lásce a pomoci. e) Křesťané se nechávají pokřtít. f) Uctíváním přírodních duchů. 6) Jaký byl problém s kněžími, kteří přicházeli z cizích zemí na VM šířit křesťanství? a) Neměli je tady rádi. b) Lidé jim nerozuměli. c) Nemohli se sem dostat (netrefili sem). d) Byli ke Slovanům nepřátelští. 7) Kterého roku k nám kníže Rastislav pozval Konstantina a Metoděje? a) roku 894 b) roku 863 c) roku 763 d) roku 841 e) roku 452 f) roku 873 8) Konstantin a Metoděj byli: a) bratři b) bratranci c) otec a syn d) děda a vnuk 9) Odkud pocházeli Konstantin a Metoděj? a) z Francké říše b) z Ukrajiny c) ze Soluně (dnes Řecko) d) z Velké Moravy 10) Proč ovládali Konstantin a Metoděj dobře slovanský jazyk? a) Byli pilní studenti. b) Neovládali jej, dorozumívali se posunky. c) V Soluni žilo tehdy mnoho Slovanů. 11) Jak se nazývalo první slovanské písmo? a) latinka b) hlaholice c) azbuka d) hieroglyfy 12) Co přeložil Konstantin do hlaholice? a) Své paměti. b) Část Bible. c) Učebncii dějepisu. d) Pohádky. 13) Proč museli Konstantin a Metoděj odejít do Říma? a) Jeli tam dále šířit křesťanství,. b) Museli tam jet obhájit své učení. c) Jeli si tma odpočinout. d) Jeli si tam pro další nové knihy. 14) Kdo v Římě vstoupil do kláštera a později zde zemřel? a) Konstantin b) Metoděj 15) Kdo přijal jméno Cyril? a) Rastislav b) Konstantin c) Metoděj d) Mojmír I. e) Mojmír II. 16) Kdo se vrátil zpět do VM? a) Konstantin b) Metoděj 17) Co se stalo s učedníky Cyrila a Metoděje? a) Pár let ještě učili, poté byli vyhnání Svatoplukem I. b) Dále pokračovali ve svém učení. 18) Co se stalo po Metodějově smrti a vyhnání jeho učedníků? a) Nic se nezměnilo. b) Bohoslužby se konaly opět v latině - ustálilo se u nás písmo latinka.

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?