Podstatná jména - Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů., Přídavná jména - Označují vlastnosti pdstatných jmen. Ptáme se na ně JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?, Citoslovce - Vyjadřují zvuky, hlasy, pohyby., Příslovce - Odpovídáme jimi na otázky KDE? KAM? KDY? JAK?., Zájmena - Zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují., Částice - Uvozují věty., Slovesa - Říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje., Spojky - Spojují slova nebo věty., Číslovky - Vyjadřují počet, pořadí nebo násobek., Předložky - Leží obvykle před podstatnými a přídavnými jmény a zájmeny.,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?