2x + 4 = 12 - x = 4, 4x + 8 = 16 - x = 2, 6x + 5 = 47 - x = 7, 3 + 5x = 3 - x = 0, 6x + 2 = 74 - x = 12, 6x + 9 = 15 - x = 1, 6x + 9 = 75 - x = 11, 8 + 6x = 26 - x = 3, 5x + 3 = 53 - x = 10, 7x + 5 = 54 - x = 7, 7 + 2x = 23 - x = 8, 10 + 7x = 45 - x = 5,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;