ΠΑΡΑΚΜΗ - Οι ενέργειες των τελευταίων αυτοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας οδήγησαν την αυτοκρατορία σε αυτή τη κατάσταση., ΝΟΜΟΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ - Σημαντικός νόμος που καταργήθηκε αυτή τη περίοδο., ΔΥΝΑΤΟΥΣ - Στα χέρια αυτών επέστρεψαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις., ΑΚΡΙΤΕΣ - Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών περιοχών που δε μπορούσαν πλέον να καταταγούν στο στρατό. , ΕΣΟΔΑ - Τι είχε περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό για το κράτος, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες;; , ΒΕΝΕΤΟΙ - Γειτονικός λαός που έλαβε πολλά εμπορικά προνόμια από τους Βυζαντινούς., ΙΤΑΛΙΑΣ - Οι πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τα προνόμια που δόθηκαν στο γειτονικό λαό, είχε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση από τις ναυτικές πόλεις αυτής της χώρας.,

Μάθημα 28 - Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;