20 + 18 - 38, 25 +30 - 55, 34+20 - 54, 47 +30 - 77, 63+30 - 93, 22+40 - 62,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Γύρνα τα πλακίδια είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;