1) 4 + 3 + 1; a) 6 b) 8 c) 7 2) 6+0+3= a) 9 b) 10 c) 7 3) 5+2+1+0= a) 9 b) 7 c) 8 4) 9+0+1+0= a) 9 b) 10 c) 11 5) 5 + 2 + 2 + 1 = a) 11 b) 10 c) 9 6) 2+2+3+1+2 a) 9 b) 8 c) 10 7) 8+1+1+0= a) 10 b) 12 c) 9 8) 0+3+6+1= a) 9 b) 10 c) 11

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;