324, 15, 10, 4, 3, 1, 0, -2, -7, -12, -13, -56, -71.

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;