1) Ποιες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας διακρίνετε στην φωτογραφία; a) Αιολική ενέργεια b) Ηλιακή ενέργεια c) Βιομάζα d) Γεωθερμία e) Αιολική και Ηλιακή f) Γεωθερμία και Ηλιακή 2) Ποια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας διακρίνετε στη φωτογραφία; a) Βιομάζα b) Γεωθερμία c) Υδραυλική ενέργεια d) Αιολική ενέργεια 3) Το παρακάτω εργοστάσιο παράγει ηλεκτρική ενέργεια και χρησιμοποιεί .... a) ηλιακή ενέργεια b) γεωθερμία c) υδραυλική ενέργεια 4) Η βιομάζα λέγεται αλλιώς και a) Πέλλετ b) Κάρβουνο c) Πριονίδι 5) Οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν .... a) την αιολική ενέργεια σε θερμότητα b) την ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα c) την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική d) την κινητική ενέργεια σε ηλιακή 6) Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν .... a) τη φωτεινή ενέργεια σε ηλεκτρική b) την φωτεινή ενέργεια σε κινητική c) την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική 7) Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει; a) Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι φιλικές προς το περιβάλλον. b) Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν εξαντλούνται ποτέ. c) Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ρυπαίνουν το περιβάλλον. d) Η υδραυλική ενέργεια αφορά τη δύναμη του νερού. 8) Τις ανεμογεννήτριες θα τις δούμε... a) Στην παραλία b) Στο ψηλότερο μέρος των βουνών c) Σε πεδιάδες d) Στις πόλεις 9) Ηλεκτρική ενέργεια παράγεται..... a) Στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια b) Με τη βοήθεια της ανεμογεννήτριας c) Με την εκμετάλλευση της γεωθερμίας d) Με όλες τις άλλες απαντήσεις 10) Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας λέγονται αλλιώς .... a) Πράσινη ενέργεια b) Κόκκινη ενέργεια c) Καλή ενέργεια

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;