13/100 - 0,13, 15/10 - 1,5, 15/100 - 0,15, 13/10 - 1,3, 80/100 - 0,8, 8/1000 - 0,008, 34/10 - 3,4, 34/100 - 0,34, 6/1000 - 0,006, 6/100 - 0,6,

Αντιστοιχίζω το δεκαδικό κλάσμα με το δεκαδικό του αριθμό

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;