1) καθαρ...ζω a) ί b) ή 2) χαρ...ζω a) ί b) ή 3) σκουπ...ζω a) ί b) ή 4) χτ...ζω a) ί b) ή 5) ξεσκον...ζω a) ί b) ή 6) δακρ...ζω a) ί b) ύ 7) δαν...ζω a) ί b) ή c) εί 8) αθρ...ζω a) οί b) ί c) ή

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;