Σωστό: Τα οξέα και οι βάσεις είναι κατηγορίες χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινή ζωή, Οι διάφορες ουσίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις ιδιότητές τους., Τρεις πολύ σημαντικές κατηγορίες ουσιών είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα, Άλατα ονομάζονται οι ουσίες που παράγονται κατά την εξουδετέρωση οξέων από βάσεις ή βάσεων από οξέα., Λάθος: Για να διαπιστώσουμε αν μια ουσία είναι οξύ ή αν περιέχει οξύ ή βάση, χρησιμοποιούμε τα άλατα, Τα οξέα διαλύουν τις βάσεις., Οι βάσεις διαλύουν τα άλατα., Κατά την εξουδετέρωση δημιουργούνται νέες χημικές ουσίες, οι βάσεις,

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;