Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) mangio a) io b) tu c) Paolo 2) beve a) io b) tu c) Lisa 3) canti a) io b) tu c) Mario 4) prendi a) io b) tu c) Magdalena 5) guarda un film a) io b) tu c) Katharina 6) giochi a tombola a) io b) tu c) Emma 7) ascolti una canzone a) io b) tu c) Ivan 8) scrive la data a) io b) tu c) Amelie 9) io a) gioco b) giochi c) gioca 10) Simon a) scrivo b) scrivi c) scrive 11) tu a) canto b) canti c) canta 12) Elmin a) rido b) ridi c) ride 13) io a) cancelli b) cancello c) cancella 14) tu a) disegno b) disegna c) disegni

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά