1) Το τρίγωνο που έχει και τις 3 ίσες πλευρές, λέγεται a) ισοσκελές b) ισόπλευρο c) σκαληνό 2) Σκαληνό λέγεται το τρίγωνο που έχει a) 3 ίσες πλευρές b) 2 ίσες πλευρές c) 3 άνισες πλευρές 3) Το σχήμα που έχει 3 πλευρές, 3 κορυφές και 3 γωνίες, λέγεται a) τρίγωνο b) τετράγωνο c) κύκλος d) ορθογώνιο 4) Το τρίγωνο που έχει 2 ίσες πλευρές, λέγεται a) ισοσκελές b) ισόπλευρο c) σκαληνό 5) Ισόπλευρο λέγεται το τρίγωνο που έχει a) 2 ίσες πλευρές b) 3 άνισες πλευρές c) 3 ίσες πλευρές 6) Ισοσκελές λέγεται το τρίγωνο που έχει a) 3 άνισες πλευρές b) 2 ίσες πλευρές c) 3 ίσες πλευρές 7) Το τρίγωνο που έχει 3 άνισες πλευρές, λέγεται a) σκαληνό b) ισοσκελές c) ισόπλευρο 8) Το τρίγωνο που βλέπεις στην εικόνα είναι a) ισόπλευρο b) ισοσκελές c) σκαληνό 9) Το τρίγωνο που βλέπεις στην εικόνα είναι a) ισόπλευρο b) ισοσκελές c) σκαληνό 10) Το τρίγωνο που βλέπεις στην εικόνα είναι a) ισόπλευρο b) ισοσκελές c) σκαληνό

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;