2 - 1 + 1 , 4 - 2 + 2  , 6 - 3 + 3  , 8 - 4 + 4 , 10 - 5 + 5 , 12 - 6 + 6 , 14 - 7 + 7 , 16 - 8 + 8 , 18 - 9 + 9 , 20 - 10 + 10,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;