Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
wyrazy pisane z przedrostkiem s-: chrupać, toczyć, paść, pisać, kleić, chłodzić, wyrazy pisane z przedrostkiem z-: hańbić, giąć, szyć, sadzić, robić, lepić, wyrazy pisane z przedrostkiem ś-: ciąć, ciskać, ciosać, cierpieć,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά