1) μαθ.... a) αίνω b) ένω 2) ανασ... a) ένω b) αίνω 3) δ.... a) ένω b) αίνω 4) περιμ... a) ένω b) αίνω 5) κατεβ.... a) ένω b) αίνω 6) αρρωστ... a) ένω b) αίνω 7) λεπτ.... a) ένω b) αίνω 8) μ..... a) ένω b) αίνω 9) ζεστ... a) ένω b) αίνω 10) πλ..... a) ένω b) αίνω 11) ανεβ... a) ένω b) αίνω 12) επιμ.... a) ένω b) αίνω 13) αναμ.... a) ένω b) αίνω 14) σωπ... a) ένω b) αίνω 15) τρελ.... a) ένω b) αίνω 16) παραμ.... a) ένω b) αίνω 17) μικρ..... a) ένω b) αίνω 18) επιμ... a) ένω b) αίνω 19) παθ.... a) ένω b) αίνω 20) πλ..... a) ένω b) αίνω 21) ομορφ.... a) ένω b) αίνω 22) ξεπλ... a) ένω b) αίνω 23) ξεμακρ....... a) ένω b) αίνω

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;