1)  5  3 / 4 a) 23/4 b) 25/5 c) 8/4 2) 2  1 / 2 a) 5/2 b) 3/2 c) 2/5 3) 9 8 / 9 a) 89 / 9 b) 9 / 18 c) 5 / 17 4) 6  3 / 7 a) 29/7 b) 45/7 c) 9/7

Μετατρέπω τον μεικτό αριθμό σε κλάσμα (καταχρηστικό)

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;