____ των Ελλήνων στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της ____, πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δυο χρονικές ____. Την πρώτη περίοδο, από τον 15ο έως τον 16ο αιώνα, η ____ ήταν συνήθως υποχρεωτική. Κατά τη διάρκειά της ____, ευγενείς και στρατιώτες, άλλοτε μόνοι και άλλοτε ____ από τις οικογένειές τους, εγκατέλειψαν την υπόδουλη ____ εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων και της ____ των Τούρκων. Οι περισσότεροι πρόσφυγες κατάγονταν από νησιά Κύπρος, ____ ή παραθαλάσσια μέρη Μονεμβασιά, Μάνη, ____, Ήπειρος. ____ κυρίως σε παραθαλάσσιες πόλεις της ____ καθώς και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ιδρύοντας παροικίες. Οι Έλληνες μετανάστες εξασκούσαν συνήθως το επάγγελμα του ____, του ναυτικού, του τεχνίτη, του εμπόρου, του αντιγραφέα ____ καθώς και του δασκάλου σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η δεύτερη περίοδος της μετανάστευσης, κατά τον 17ο και ____ αιώνα, ήταν εθελοντική και ειρηνική, με οικονομικά κυρίως αίτια. Τα εμπορεύματα μεταφέρονταν από την ____ προς την Κεντρική Ευρώπη και τη Ρωσία διά ξηράς από ____ δρόμους, με ____ που διέσχιζαν τα ____. Σε αρκετές πόλεις κατά μήκος αυτών των δρόμων εγκαταστάθηκαν Έλληνες. Την ίδια περίοδο, ____ από τον ____ μετακινήθηκαν στον Καύκασο και την Κριμαία ιδρύοντας παροικίες, με γνωστότερη την ____. Οι Έλληνες από τη Μακεδονία εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Βιέννη, την Τεργέστη, τη ____ και την ____, όπου ασχολήθηκαν με το εμπόριο βαμβακερών, δερμάτων, ____ και άλλων ειδών. ____ Έλληνες, τέλος, ____ στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τη ____ και τη Μολδαβία, περιοχές που κυβερνούσαν ____ ηγεμόνες. Πρώτο μέλημα των Ελλήνων ____ στη νέα τους ____ ήταν η ανέγερση ναού, για να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και η σύνταξη ____, για τον τρόπο οργάνωσης της κοινότητάς τους. Στο ____ αναγράφονταν οι σκοποί, η οργάνωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών της κοινότητας. Με την πάροδο του ____ χτίστηκαν μοναστήρια αλλά και κοινοτικά σχολεία, όπως το ____ Φροντιστήριο στη ____. Οι Έλληνες μετανάστες ____ για την έκδοση ελληνικών βιβλίων, ____ και εφημερίδων. Αυτοί οι μετανάστες που ονομάστηκαν Έλληνες της ____, με τα πλούτη που απέκτησαν, ενίσχυαν οικονομικά τα ελληνικά σχολεία στις ____ περιοχές και κατασκεύαζαν πολυτελείς ____ στους τόπους καταγωγής τους π.χ. στη Σιάτιστα, την ____, την Κοζάνη, τα ____ και τα χωριά του ____, τα λεγόμενα αρχοντικά. Από τους Έλληνες των παροικιών ____ κατά τον 18ο αιώνα η ____ αναγέννηση του υπόδουλου ____.

Κεφάλαιο 6 Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;