Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Rendere, Potere, Dovere, Volere, Prendere, Avere, Essere, Fare, Venire, Leggere, Dire, Scrivere, Bere, Mettere, Ricevere, Sapere, Vedere, Conoscere, Aprire.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά