Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Il nome di un poligono 2) Come si chiama il contorno di un poligono? 3) L'ampiezza dell'angolo piatto è... 4)  Come si calcola il perimetro di un poligono? 5) Quali sono i termini dell'addizione? 6) Sara, Matilde e Gloria giocano con i Lego. Sara prende 10 mattoncini, Matilde il doppio e Gloria la metà di Sara. Quanti mattoncini Lego hanno in tutto? 7) Quante centinaia formano un migliaio? 8) 900 X 4 9) 600 : 3  10) 9000 : 1000  11) Quali sono i termini della sottrazione? 12) Luca mangia tutti i giorni a colazione tre biscotti al cioccolato, i suoi preferiti. Quanti biscotti mangia in una settimana? ( 13) 20 X 100 14) L' angolo meno ampio dell'angolo retto si chiama... 15) 9400 : 100  16) Calcola il perimetro di una quadrato che ha il lato di 7 cm. 17) Quali sono i termini della moltiplicazione? 18) Il nome dell'angolo che misura 90 gradi 19) Cosa significa frazioni complementari 20) 4000 : 10 21) cosa significa frazionare 22) 6 X 1000 23) Quali sono i termini della divisione? 24) Quali angoli conosci? 25) Come si chiamano i termini della frazione? 26) Il nome di un solido

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά