1) Ένα οξυγώνιο τρίγωνο μπορεί να είναι σκαληνό, ισοσκελές ή ισόπλευρο. a) Σωστό b) Λάθος 2) Ένα ισόπλευρο τρίγωνο είναι μόνο οξυγώνιο. a) Σωστό b) Λάθος 3) Ένα ισοσκελές τρίγωνο μπορεί να είναι είτε αμβλυγώνιο, είτε ορθογώνιο. a) Σωστό b) Λάθος 4) Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές του ίσες. a) Σωστό b) Λάθος 5) Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει όλες τις πλευρές του και όλες τις γωνίες του ίσες. a) Σωστό b) Λάθος 6) Ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο μπορεί να έχει μία ή και περισσότερες αμβλείες γωνίες. a) Σωστό b) Λάθος 7) Ένα ισόπλευρο τρίγωνο μπορεί να είναι και ορθογώνιο. a) Σωστό b) Λάθος 8) Κάθε ορθογώνιο τρίγωνο έχει μία μόνο ορθή γωνία. a) Σωστό b) Λάθος 9) Το ισοσκελές τρίγωνο έχει δύο πλευρές και δύο γωνίες ίσες. a) Σωστό b) Λάθος 10) Το τρίγωνο που έχει τρεις πλευρές και τρεις γωνίες ίσες λέγεται σκαληνό. a) Σωστό b) Λάθος

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;