1) 3 + (-2) = a) -1 b) 5 c) 1 d) -5 2) -6 + (-9) = a) -15 b) -3 c) 3 d) 15 3) -11 + 2 = a) -9 b) 9 c) 13 d) -13 4) -15 + -8 = a) -23 b) 23 c) 7 d) -7

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;